Новости

Бизнес в интернете

Современные экономические условия все больше способствуют поиску новых направлений предпринимательской активности, различных путей снижения текущих затрат как потребителей, так и поставщиков, устранения административных барьеров. Одним из таких направлений по праву считается интернет.

С учетом развития технического прогресса, а так же экономики страны, глобальная сеть Интернет стала неотъемлемой частью жизни современного казахстанца. На данный момент более 70% процентов наших граждан в возрасте от 12 до 54 лет пользуются интернетом.

Разница в организации интернет бизнеса от традиционного колоссальна:

 1. Отсутствие необходимости в помещении для выкладки товаров – интернет площадка заменяет помещение
 2. Экономия на рекламе (вывески, билборды, рекламные щиты) — практические неограниченные возможности в сети, аудио-, видео- и даже интерактивная реклама заменяющая традиционную.
 3. Отсутствие необходимости в большом количестве персонала – необходим лишь минимальный штат специалистов.

Основной нормативно правовой акт регулирующий предпринимательскую деятельность в интернете: Правила осуществления электронной торговли в Республике Казахстан утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2007 года N 786.

Согласно вышеуказанным правилам между  продавцом и покупателем заключается договор в письменном (при получении товара, услуги) или электроном виде. Договоры могут быть заключены путем обмена электронными документами, удостоверенными электронной цифровой подписью, подлинность которой удостоверена в соответствии с законодательством РК, за исключением договоров требующих нотариальное удостоверение либо государственную регистрацию.

При передаче товара, приобретателю должен быть выдан платежный документ (товарный, кассовый чек), подтверждающий оплату заказа. Данные документы в дальнейшем позволят защитить права покупателя. Помимо этого вышеуказанные документы являются обязательными документами финансовой отчетности. Являясь первичным бухгалтерским документам, они необходимы для отражения сделки в учете компании. В случае отсутствия таких документов, а также отказ в предоставлении чека, влечет привлечение продавца к административной ответственности.

В соответствии с налоговым кодексом Республики Казахстан разницы по уплате налогов между электронной и традиционной торговли нет. Уплата налогов осуществляется исходя из налогового режима.

 

Юрист Юридического Центра «VETO» Дамир Байхадулин

 

Меморандум об оказании юридической помощи

Астанада «Нұр Отан» партиясының орталық аппаратында Партия мен «Қазақстан заңгерлер одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандумға қосымша келісімге қол қою рәсімі өтті.
​Аталған шараға «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ төғағасы мен өкілдері, Республикалық қоғамдық қабылдау, Ұйымдастыру-бақылау жұмысы департаменті мен Заңгерік қызмет мамандары қатысты.
​Енді меморандум негізінде Қазақстан заңгерлер одағы «Нұр Отан» партиясымен бірігіп, Астанадағы Республикалық қоғамдық қабылдауда әлеуметтік жағдайы төмен адамдарға ақысыз әлеуметтік-құқықтық көмек көрсететін болады. Қазіргі уақытта осы бастаманы көтерген 6 компаниядан 30-ға жуық заңгер көмек көрсетуге даяр.
​Бастамашылардың бірі, VETO заңгерлік орталығының басқарушы серіктесі-директоры Серік Беркамалов «жағдайы төмен адамдарға көмектесу – әрбір заңгердің моральдық міндеті деп санаймыз» деген ойын жеткізді.
Атап өту керек, тегін заңгерлік көмек көрсету Қазақстанда бірінші рет қолға алынып жатыр. «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ-ның төрағасы Серік Ақылбайдың айтуынша, әзірше, қанатқақты жоба ретінде бұл жұмыс 3 ай бойы жүргізілмек. Бұл жұмыстың қорытындысы жасалған соң барып, аталған іс аймақтарда қолға алынбақ. «Заңгерлер одағының мүшелері қоғамдық қабылдауларға қатысып, көмекке мұқтаж адамдарға құқықтық тегін көмек көрсетпек. Яғни, қажет болса, талап-арыздарын жазып береді, сотқа да қатысады, тиісті мекемелерге дейін барып, істі аяғына дейін жеткізуге тырысады. Бұл қазіргі уақытта Еуропадағы «Pro bono» деп аталатын алдыңғы қатарлы жобалардың бірі. Негізі​оның тарихы тереңде жатыр деуге болады. Мысалы, Ресей патшалығы кезінде Федор Плевако деген мықты заңгер болған. Ол жағдайы төмен ауылдың адамдарына көмектесіп, үлкен істер жасаған. Бұл кезекте, Елбасы ұсынған «Туған жер» бағдарламасын еске салғым келеді, яғни әрбіріміз туған жерге көмек жасауымыз тиіс» дейді ол.
Негізі Партия қабылдау бөлмелерінде осы күнге дейін де «Қазақстан заңгерлер одағымен» бірлесіп, құқықтық көмекті қажет еткен азаматтарға ақыл-кеңестер беріп келген. Жаңа жобаның ерекшелігі – енді Меморандум негізінде заңгерлік көмек көрсетудің аясы кеңейіп отыр.
− Қазіргі келісімдегі ерекшелік – заңгерлік көмекті қажет ететін азаматтарға жан-жақты, толыққанды көмек көрсетілмек. Себебі Заңгерлік кеңселер мен жеке заңгерлердің көмегі қыруар қаражатты талап етеді. Ал оған бәрінің бірдей қалтасы көтере бермейді. Мәселен, патронаттық тәрбиедегі балалар, мүгедек жандар, зейнеткерлер, көп балалы отбасылардың заңгер жалдауға қаражаты жетпеуі мүмкін. Осы тұрғыда, аталған жобаның маңызы зор. Бұл Астана қаласынан бастау алып, алдағы уақытта оны зерттей-зерделей келе, барлық облыс, қалалар мен аудандарда жүзеге асыруға мүмкіндік туады, − дейді «Нұр Отан» партиясының хатшысы Қаныбек Жұмашев.
Оның айтуынша, «Нұр Отан» партиясында 241 жалпы қоғамдық қабылдау бар. Барлық облыс, аудандар мен қалалар қоғамдық қабылдаулармен қамтамасыз етілген. Онда тұрғылықты тұрғындар көкейтесті мәселелерімен келіп, арыз-шағымдарын, өтініштерін бере алады. Ал жаңа сипаттағы құқықтық көмек көрсету жұмысын Партия жұмысын қайта жаңғыртудағы алғашқы қадамдардың бірі деп есептеуге болады.
***

Партия «Нұр Отан» совместно с «Казахстанским союзом юристов» будет оказывать населению бесплатную юридическую помощь
Сегодня в центральном аппарате партии подписали Дополнительное соглашение к Меморандуму о сотрудничестве c Республиканским общественным объединением «Казахстанский союз юристов».
Как отметил секретарь партии «Нұр Отан» Каныбек Жумашев, «юридическая практика pro bono, когда частные юридические компании, проявляя социальную ответственность, на безвозмездной основе консультируют нуждающихся, появилась и получила широкое распространение в странах Европы. Впервые эта практика появилась в Казахстане на базе партии «Нұр Отан».
По словам председателя «Казахстанского союза юристов» Серика Акылбай, семь юридических компаний объединения будут оказывать бесплатную правовую помощь малоимущим слоям общества в общественных приемных партии «Нұр Отан».
Подобная юридическая поддержка предполагает не только консультации, помощь в составлении исков и заявлений в соответствующие органы, но и доведения дела до конца. К тому же, консалтинг будет оказываться как в центре, так и на местах, и людям из регионов необязательно будет ехать в столицу для получения квалифицированной правовой помощи.
Управляющий партнер Юридического центра «VETO» Серик Беркамалов подчеркнул, что принимая в учет ответственность перед обществом, юридические компании решили помочь людям, не знающих своих прав и нуждающихся в защите.
«Данная инициатива – это очень нужный и своевременный проект и одна из форм эффективного государственно-частного партнерства», — заключил он.

источник: Официальная страница партии Нур Отан  в Facebook

Астанада «Нұр Отан» партиясының орталық аппаратында Партия мен «Қазақстан заңгерлер одағы» республикалық қоғамдық бірлес…

Опубликовано Нур Отан 26 декабря 2017 г.

Обжалование действий сотрудников правоохранительных органов

29 декабря 2015 года Указом Президента Республики Казахстан № 153 утвержден Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан
(Правила служебной этики государственных служащих) (далее — Правила).

Пунктом 5 Правил установлено, что государственные служащие должны быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность, а также соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.

В силу чего, описанные правила поведения являются обязательными для соблюдения всеми сотрудниками органов внутренних дел Республики Казахстан. Соответственно, игнорирование положений вышеуказанных Правил сотрудниками полиции является недопустимым.

Таким образом, если Вы стали свидетелем противоправных действий сотрудников полиции Вы имеете право написать жалобу в прокуратуру и продублировать заявлением начальнику Департамента внутренних дел по территориальности. В жалобе/заявлении важно подробно указать время своего задержания, свидетелей этого задержания (при наличии). Укажите имена, звание сотрудников полиции которые Вас задерживали, если они Вам известны. Кроме того, укажите людей которые могут подтвердить изложенные Вами обстоятельства в жалобе/заявлении (это гораздо упростит процесс разбирательства). По Вашей жалобе сотрудники прокуратуры обязаны провести соответствующую проверку (возможно с непосредственным опросом Вас как заявителя) и принять процессуальное решение по данному факту, о чем Вам будет сообщено в последствии.

В случае если действия причастных сотрудников полиции будут признаны незаконными (с превышением должностных полномочий) Вы вправе обратиться в судебные органы Республики Казахстан с соответствующим исковым заявлением о возмещении (морального) вреда.

Вместе с тем, на сегодняшний день уже имеется возможность подачи вышеуказанной жалобы посредством портала электронного правительства Республики Казахстан.

Жалоба в прокуратуру подается в произвольной форме. Но при этом нужно соблюдать общие правила деловой переписки и указать необходимые данные. Жалоба принимается в письменном виде на государственном языке, языке межнационального общения, родном языке или на любом другом языке, которым владеют граждане нашей республики.

В жалобе необходимо отразить следующую информацию:

 • фамилия, имя, отчество заявителя;
 • адрес места жительства;
 • фамилия, имя, отчество лица, права которого были нарушены (если жалоба написана в интересах другого лица);
 • фамилия, имя, отчество должностного лица или наименование государственного органа (организации), допустивших, на взгляд заявителя, нарушение прав;
 • краткое описание дела или происшествия, время происшествия;
 • какие действия заявитель ожидает;
 • дата и личная подпись.

Следует отметить, что обращения поступающие в органы прокуратуры разрешаются в срок не позднее 30 дней со дня поступления в прокуратуру, а не требующие дополнительного изучения и проверки — не позднее 15 дней. В тех случаях, когда по ним требуется проведение дополнительной проверки, сроки могут быть продлены руководителем прокуратуры либо его заместителем, но не более чем на один месяц, о чем сообщается автору.

 

 юрист Юридического Центра  VETO   Беркамалов А.М.

Как возместить материальный вред вследствие падения снега, сосулек с крыш, падения на скользкой дороге.

Зима вступает в свои права и как следствие повышается риск получения травм вследствие падения снега, сосулек падающих с крыш, а также падения на скользкой дороге в результате которого человек получил серьёзную травму. Можно конечно посоветовать быть осторожным. Но как говориться, никто от этого не застрахован. Что же делать, если это с вами случилось, возможно ли  взыскать материальный ущерб?

В большинстве случаев травмы, полученные в результате падения на скользкой дороге, падения снега, сосулек с крыш на людей происходит по вине других лиц. Поэтому есть законные способы возмещения материального вреда за такие действия. Как говориться, если информирован, значит вооружен.

Если вы, поскользнувшись на льду, упали и получили перелом, растяжение или ушиб, или «заработали» себе травму вследствие падения на вас снега или сосульки, то вы имеете полное право взыскать компенсацию материального и морального ущерба. Нужно только выяснить, с кого вы будете ее взыскивать, предложить несущей ответственность организации возместить вред добровольно, обратившись к ее руководству с письменной претензией, а в случае получения отказа — правильно составить исковое заявление в суд.

«Причинителями» вреда во всех перечисленных случаях являются организации, в чьи обязанности входит содержание домов, придомовых территорий и улиц в надлежащем виде в любое время года. Если вы получили травму вследствие схода снега и наледи с крыши, то виновником причинения вреда является управляющая организация (КСК, ТОО и т.д.), которая обслуживает дом и обязана своевременно очищать его кровлю зимой. Если речь идет об административном здании, то его собственник, соответственно — возмещать причиненные вам убытки должен он. Если же вы получили травму на скользкой дороге, то возместить расходы на ваше лечение и выплатить компенсацию морального вреда должна городская жилищная служба (коммунальное предприятие), которая обслуживает данную территорию.

Как правило, виновники Вашей травмы не признают свою вину и отказываются добровольно возмещать вред. Поэтому Вам только одна дорога в суд. Но для того, чтобы обратиться в суд Вы должны как говориться «подстраховаться», то есть собрать доказательства вины этих организаций.

В первую очередь необходимо своевременно зарегистрировать полученную травму. Для этого вызовите «скорую» и полицию (можно участкового), при этом не покидайте место, где получена травма. Приехавшие медики и полиция зафиксируют место и время происшествия, а также полученные травмы. Можно конечно обратиться в ближайший травмпунт или поликлинику, тогда следует побеспокоиться о том, чтобы врач задокументировал, где именно и что за травма была получена. Также на месте происшествия не будет лишним заручиться показаниями свидетелей и сделать фото видео фиксацию места происшествия.

Так как полученные травмы напрямую связаны с вредом, нанесённым здоровью человеку, поэтому в первую очередь у Вас должны доказательства в виде медицинских документов. В них должны быть указаны диагноз, назначения врачей, снимки и результаты анализов и все это должно быть подписано лечащим врачом. Также доказательством причиненного вреда вашему здоровью будут чеки на покупку лекарств. Если на место происшествия вы вызывали полицию, то составленный ими протокол со свидетельским показаниями также будет доказательством в вашу пользу. Если в процессе вашего лечения были использованы дорогостоящие обезболивающие препараты и это зафиксировано в медицинской карте, то это может быть доказательством высокой степени страданий пострадавшего. А это дает шанс на то, что суд предпишет взыскать плату и за моральный вред. Ее размер, как правило, определяется субъективно, в зависимости от степени причиненного физического вреда, целесообразности и справедливости. Но если вы сможете доказать, что травма повлекла за собой тяжелые последствия, например, в виде обострения хронических заболеваний, то это будет основанием возмещения морального вреда или увеличением его размера.

При наличии всех этих доказательств есть большая вероятность, что суд удовлетворить ваши требования обяжет виновников возместить причиненный Вам материальный ущерб, при этом суд также взыщет с виновника все Ваши судебные расходы.

Теперь вы знаете, как поступать и что делать, если вы пострадали в таких случаях.

Заместитель директора Юридического центра «VETO»

Е. Айтжанов

 

Алименты: взыскание, кто имеет право на выплату, порядок обращения в суд.

Семейным кодексом Республики Казахстан  регламентирован порядок исполнения алиментных обязательств как родителей и детей, так и  других членов семьи.

В соответствии с законодательством РК, на алименты могут претендовать:

несовершеннолетние дети до 18 лет, а также лица, обучающиеся на дневной форме обучения до 21 года.

супруги в браке и бывшие супруги, при наличии обстоятельств, которые приводят к невозможности обеспечить себя самостоятельно.

К таким обстоятельствам относятся:

1)  нетрудоспособность нуждающегося супруга;

2) беременность супруги, либо наличие общего ребенка до достижения им трех лет,

3) осуществление ухода нуждающимся супругом за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае определения общему ребенку-инвалиду по достижении восемнадцати лет I — II группы инвалидности.

Также закон предусматривает уплату алиментов детьми в пользу своих нетрудоспособных родителей, дедушек и бабушек и других членов семьи.

Существует две формы выплаты алиментных обязательств:

— по соглашению сторон;

— по решению суда.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме, где указывается размер, условия и порядок выплаты алиментов, подписывается сторонами, т. е лицом обязанным уплачивать алименты, и их получателем.             Данное соглашение подлежит нотариальному удостоверению.

При отсутствии соглашения об уплате алиментных обязательств лицо, имеющее право на получение алиментных выплат, вправе требовать  их в судебном порядке.

Для подачи заявления о взыскании алиментов в суд требуется:

 • заявление с изложенными обстоятельствами.
 • копия удостоверения личности заявителя.
 • документы, подтверждающие право на алименты, таковыми являются: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о расторжении брака, иные документы свидетельствующие наличие прав на получение алиментных платежей.

 

Заявление о взыскании алиментов освобождается от уплаты государственной пошлины в суд.

 

Алименты взыскиваются с момента обращения в суд.

Размер алиментов на несовершеннолетних детей устанавливается судом в зависимости от количества детей в виде доли от общего дохода на одного ребенка ¼, на двух детей 1/3, на трёх и более ½.

В остальных случаях  размер алиментов суд распределяет, учитывая семейное и имущественное состояние всех сторон и прочие, имеющие значение, факторы и определяет выплаты в МРП или в твёрдо определенной сумме.

После вынесения судом судебного акта о взыскании алиментов, исполнительный документ предъявляется на исполнение, в территориальные отделы по исполнению судебных актов.

В отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей или от содержания членов семьи нуждающихся в материальной поддержке, при наличии судебного акта,  принимаются меры воздействия, направленные на принудительное исполнение требований исполнительного документа.

Так, согласно ст. 32 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» принимаются меры обеспечения исполнительного производства путем наложения ареста на имущество должника, включая деньги и ценные бумаги, находящиеся у него либо у иных физических или юридических лиц (в том числе в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях); изъятие движимого и недвижимого имущества должника, запрещение должнику совершать определенные действия — выезд за границу и т.д.

Обязанность по уплате алиментов, установленная соглашением об уплате алиментов, прекращается с истечением срока действия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим соглашением, а также со смертью одной из сторон.

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:

1) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия или возраста, указанного в соглашении об уплате алиментов;

2) при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались алименты;

3) при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

4)  при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга — получателя алиментов в новый брак (супружество);

5) со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.

 

Юрист Юридического центра VETO Камилла Аманбаева

Соседи не поделили землю

В передаче «Народный контроль» на канале Хабар, партнер Юридического Центра «VETO» Толеген Болтанов разъясняет нормы земельного законодательства и что нужно делать в случае если ваши права на земельный участок нарушены.

Съезд Союза юристов Казахстана

20 октября т.г. состоялся Съезд Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов».
В ходе Съезда Заместитель министра юстиции РК Жанат Ешмагамбетов представил Законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Заместитель министра отметил, что в новый законопроект заложены идеи усовершенствования системы адвокатуры. Это позволит обеспечить граждан доступной и качественной юридической помощью.
Также, в рамках мероприятия Управляющим партнером Юридического центра «VETO» Сериком Беркамаловым был презентован «Этический кодекс юристов».
Участниками съезда, в т.ч. депутатами Мажилиса Парламента РК, представителями гос.органов, международных, неправительственных и общественных организаций, адвокатами, учеными-правоведами было отмечено, что система оказания правовой помощи требует совершенствования.
В этой связи члены Союза юристов приняли резолюцию в поддержку положений проектов закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности«Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Также члены Союза юристов отметили, что будут и дальше расширять и укреплять международное сотрудничество в целях внедрения лучших мировых стандартов оказания правовой помощи.

Взыскание долга по расписке, способы и риски

Управляющий партнер Юридического центра VETO Серик Беркамалов в программе Қайырлы таң на телеканале Аstana дает советы по правильному оформлению займов между физическими лицами.

Взыскание страховой выплаты в судебном порядке

 

Спор, вытекающий из договора страхования, регулируются Гражданским кодексом РК и иными законодательными актами.

Действующим законодательством установлено, что по договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). При этом законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи осуществления иных выплат в порядке и на условиях, предусмотренных договором страхования.

Под страховым случаем понимается событие,  с наступлением которого договор страхования предусматривает осуществление страховой выплаты. При наступлении страхового случая страховщик обязан произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные в договоре страхования или законодательных актах.

Вместе с тем, обязанность доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на страхователе (выгодоприобретателе, застрахованном).

В случае если страховая компания отказывается произвести страховую выплату, страхователь вправе обратиться в суд за защитой его нарушенных данным отказом прав и законных интересов.

Кроме того,  страховщик обязан возместить страхователю (застрахованному) расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае.

Для обращения с иском в судебные органы, необходимо составить и подать исковое заявление, при этом нужно учесть, что в соответствии с гражданским процессуальным кодексом РК, иски о взыскании страховой выплаты по договору страхования могут быть предъявлены как по месту жительства истца, так и по месту нахождения ответчика.

Вместе с тем, страхователи в соответствии с налоговым законодательством РК освобождены от уплаты государственной пошлины по искам, возникающим из договоров обязательного страхования.

Гражданское дело о взыскании страховой выплаты в соответствии с действующим законодательством РК может быть рассмотрено в порядке:

 1. упрощенного производства – при соответствии иска требованиям, предусмотренным статьей 145 Гражданского процессуального кодекса РК (далее – ГПК РК).
 2. искового производства – при наступлении случаев указанных в пункте 3 статьи 144 ГПК РК.

Дела в порядке упрощенного (письменного) производства рассматриваются судом по правилам главы 14 ГПК РК с особенностями, установленными главой 13 ГПК РК.

Вместе с тем, исковое заявление должно соответствовать по форме и содержанию требованиям ст.ст.148, 149 ГПК РК.

Дела в порядке упрощенного (письменного) производства рассматриваются судьей в месячный срок со дня принятия заявления. Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного (письменного) производства продлению не подлежит. При этом суд рассматривает дело без участия сторон и принимает решение на основании предоставленных письменных доказательств.

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства суд может вынести определение о рассмотрении дела по правилам искового производства в общем порядке, если:

1) стороной об этом заявлено ходатайство;

2) удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело;

3) принят встречный иск;

4) судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц;

5) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

6) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

В этом случае суд должен провести подготовку гражданского дела к судебному разбирательству в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня принятия искового заявления в производство суда, если иное не установлено настоящим Кодексом и другими законами.

Дело рассматриваются и разрешаются судом в срок до двух месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

После того как дело было рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства или в порядке искового производства, судом выносится решение, которое должно соответствовать требованиям, установленным главой 19 ГПК РК. Копии решения суда высылаются сторонам с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения, либо выдаются не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной форме.

Данное решение в предусмотренные законом сроки может быть отменено или обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию, а по истечению этих сроков или после рассмотрения дела апелляционной инстанцией на основании судебного решения выписывается исполнительный лист, который предъявляется на исполнение в соответствии с Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Ильяшев А.А. юрист ТОО «Юридический центр «VETO»

Опасный туризм


В последнее время, стал популярен так называемый «клубный отдых», а за этим названием зачастую скрывается обман потребителей. В данное статье мы расскажем о том, как не попасть на удочку таких фирм.
Если вы посещаете крупные торговые центры, аэропорты и др. общественные места с большим потоком людей, то вполне возможно сталкивались с тем, как молодые люди подходят к прилично выглядящим, среднего возраста людям с опросниками. Вас просят ответить на пару вопросов, якобы с целью маркетингового исследования, либо бесплатного розыгрыша лотереи от ТЦ. Вопросов не много: у вас спросят ваше имя, состояние в браке, номер сотового телефона, имеете ли постоянную работу и т.п. Если вы женаты (за мужем), имеете работу и дали номер телефона вы уже в ИГРЕ.
Через пару дней вам позвонят и приятным голосом сообщат, что вы выиграли совершенно бесплатный приз, но какой именно он будет определяется в результате розыгрыша, минимальный приз бытовая техника и максимальный (голосом Якубовича) — Автомобиль. Единственное условие вам надо вместе с женой (мужем) явиться на мероприятие и иметь два часа свободного времени. Место проведения ИГРЫ презентабельный офис в центре города.
Слово «бесплатно» и «автомобиль» как известно имеют для многих магическое воздействие. Вы, не долго раздумывая, соглашаетесь и взяв под ручку свою благоверную (упирающегося мужа) являетесь на место РОЗЫГРЫША. Тут начинается самое интересное действо: в зале полумрак, звучит приятная, расслабляющая музыка, на большом мониторе прекрасные виды заморской природы и шикарных отелей. В помещении несколько круглых столов за которыми сидят такие же как вы пары, всем раздается бесплатная вода. Выходит молодой человек, прекрасно владеющий искусством убеждения и очень ярко и доходчиво объясняет про новый вид туризма – клубный отдых. Вам рассказывают про замечательные преимущества такого вложения средств, когда вы в течение нескольких лет в любое удобное время может отдыхать в 4-5* отелях в любой точке мира. Стоимость на самом деле небольшая и зависит от вашего кошелька, но в среднем от полумиллиона тенге и гораздо выше. Решение нужно принимать быстро и на месте, т.к. акция ограничена и проводится только сегодня, вы видите, что некоторые пары очень воодушевлены таким предложением и тут же подписывают договора. Им торжественно вручаются сертификаты. Кому-то вручают сертификаты на технику, кто-то получает бесплатную путевку, в общем создается атмосфера праздника, эйфории и радостной суматохи. Вы, видя такой энтузиазм окружающих, испытываете похожие чувства, и конечно же не хотите отставать от других, поддаваясь чарам ведущего. Вам быстро приносят Договор и говорят где поставить подпись. Если вы говорите, что вам нужно подумать пару дней или изучить договор с юристами, то вам категорически отказывают, ссылаясь все на то же ограниченное предложение и что завтра цена вырастет вдвое. Если с собой денег нет, то и это не проблема — они готовы вместе с вами поехать к банкомату или даже домой и немедленно заключить сделку. Главное одних вас не отпустят, их сотрудник поедет с вами, чтобы вы не передумали по пути. Не забывайте ИГРА продолжается. Как только вы оплатите всю сумму вы свободны, у вас на руках кончено будут все положенные документы, красивый Сертификат, договор, квитанции с печатями, НО самое главное ваши деньги остаются у них. ИГРА окончена.
Придя домой вы не находите себе места, чувствуете какой-то подвох, и на следующее утро понимаете, что вам не особо и нужен был этот клубный отдых. Вы вдруг понимаете (вспоминаете), что отдали деньги, отложенные ребенку на обучение (родителям на лечение, на оплату кредита и т.п.) и что ни хрена не собираетесь никуда ехать отдыхать, пока не погасили ипотеку. Осознавая свою глупость, вы поспешно направляетесь в тот самый офис и просите расторгнуть договор, вернув ваши кровные. Вам мило улыбаются и даже не удивляются что вы пришли (поверьте вы у них не первый опомнившийся идиот), просят заполнить готовую форму на расторжение договора и обещают прислать ответ. Через некоторое время вы получите ответ, но он вас не обрадует. Из этого письма «счастья» вы узнаете, что данная компания всего лишь агент иностранной туристической фирмы и их офис находится в Лондоне. Оплаченная вами сумма по Договору поручения (именно так называется документ, который вы подписали в полумраке) переведена на счета иностранной фирмы. И ваше ПОРУЧЕНИЕ об оплате денег турфирме, они полностью исполнили. Если же вы хотите вернуть свои деньги, вам следует обратиться к помощи Высокого британского правосудия. Ну и конечно же никто не отказывает вам в том, что вы обязательно полетите отдыхать и все договоренности относительно клубного отдыха они подтверждают.
Что делать в таком случае, как этот, спросите вы? Многие поверив письму ничего не делают, понимая что судиться в Лондоне совсем накладно, да и не понимают как это делать.
А правильно, это сделать тоже, что сделал наш клиент — он обратился за помощью к опытным юристам. От имени клиента мы подали иск в суд (районный и очень даже местный) о расторжении Договора поручения и возврате денег. К слову это не первое подобное дело в нашей практике и мы сумели доказать в суде, что действиями ответчика (ТОО «Art Asia») нарушены права потребителя отказаться от услуги, которую он не успел или не захотел получить и что Договор поручения является лишь прикрытием фактически состоявшимся правоотношениям сторон. В общем суд встал на защиту потребителя и справедливость была восстановлена. На настоящий момент судебное решение исполнено и клиент в полном объеме получил свои деньги, включая оплату за юридическую помощь. Хочу обратить внимание, что у этой схемы «привлечения» клиентов много имен, фигурируют много названий ТОО, они действуют почти во всех крупных городах Казахстана. Также не могу доподлинно утверждать получают ли их клиенты на самом деле услуги (ездят ли на моря), не исключаю что клубный отдых действительно работает. Но факт остается фактом – добровольно ваши деньги при отказе от услуги они не возвращают. Да и методы воздействия на людей действительно очень сомнительные, психологи или специалисты по нейро-лингвистическому программированию могут наверное определить признаки влияния на психику. Одно могу утверждать точно — никогда не подписывайте никакие необычные договора, хорошенько все не обдумав, и советуйтесь с юристами по возможности. Берегите себя и ваши деньги!
P.S. Факты изложенные в публикации подтверждаются вступившим в законную силу решением суда.